Group 4 Created with Sketch.

#15 - Sodoma ug Gomora

Share
station description Filipino (Bisaya) Podcast for the Freethinker
Bag-ong Dan-ag
Duration: 40:33
Kumusta mga higala, lain na pud nga episode sa atong programa nga Bag-ong Dan-ag. Kini nga programa dedicated para sa pag-usbaw sa atong critical thinking (pagkamatukion nga pangisip) ug ang skepticism (pagkamadudahon) sa atong katilingbang Pilipinhon ilabi na gyud kitang mga Bisaya ug labaw pa gyud
Snippets are a new way to share audio!
You can clip a small part of any file to share, add to playlist, and transcribe automatically. Just click the to create your snippet!
Snippets: Clips of #15 - Sodoma ug Gomora that people like
There are currently no snippets from #15 - Sodoma ug Gomora.
Snippets are an easy way to highlight your favorite soundbite from any piece of audio and share with friends, or make a trailer for Bag-ong Dan-ag
Playlists that #15 - Sodoma ug Gomora appears on.
There are currently no playlists containing this audio.
Add this audio track to one of your playlists
Add to Playlist
Up Next
Full Description
Back to Top
Kumusta mga higala, lain na pud nga episode sa atong programa nga Bag-ong Dan-ag. Kini nga programa dedicated para sa pag-usbaw sa atong critical thinking (pagkamatukion nga pangisip) ug ang skepticism (pagkamadudahon) sa atong katilingbang Pilipinhon ilabi na gyud kitang mga Bisaya ug labaw pa gyud para sa atong mga kabatan-unan karon. Para ni ilabi na gyud sa kadtung mga batan-un nga gipangpugos ug pasimba sa ilang mga ginikanan. Gipangpugos ug pasilbi sa mga simbahan. Para inyo ni. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo ka-ulaw ug tawag sa atong programa. Safe space ni para ninyo. Pangutana mo. Ipadayag ang inyong mga hunahuna, mga kabalaka ug uban pa kabahin sa mga pagtuotuo sa inyong mga pamilya. Anonymous man ta dinhi. Ayaw itug-an ang tinuod ninyo nga pangalan. Ayaw i-butyag ang inyong identity. Wala koy paki kung kinsa man galing mo. Ani-a ta dinhi aron pagtuki, paglantugi niining mga pagtuotuo sa atong katilingban. Ang Bag-ong Dan-ag kay Internet live show ni siya sa YouTube. Kung diin pwede maka-participate ang mga naminaw pina-agi sa pagtawag gamit sa computer o cellphone apan walay bayad. Libre kini. Kung kinsa tong ganahan motawag, mao ni ang link: http://bit.ly/danagtvcall. Ang atong live show kada semana ni siya matag adlaw nga Huwebes, sa alas 7am hangtud sa 8am. Padayun ta karon sa lain na pud nga sugilanon nga mabasa nato sa libro sa Genesis. Karong adlawa atong basahon ang sugilanon mahitungod sa karaang siyudad sa Sodoma ug Gomora (Sodom and Gomora). Kini atong mabasa sa Genesis 19. Apan sa dili pa na, ato usang basahon ang nahiunang kapitolo, kini apas sumpay sa estorya nga naglambigit kang Abraham ug kang Sarai. Genesis 18 Usa ka Anak nga Lalaki ang Gisaad ngadto kang Abraham1Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tolda sa udtong tutok. 2Sa- paglantaw niya sa unahan, nakita niya ang tulo ka tawo nga nagbarog. Busa midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo ug mihapa siya sa yuta ug 3miingon, “Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo busa hapit intawon kamo sa akong balay. 4Tugoti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay kamo dinhi ubos niining kahoy. 5Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo kay mianhi man kamo sa akong balay.”Sila mitubag, “Kon mao kana, buhata ang imong giingon.” Ang ginoo mipakita kuno kang Abraham. Si Abraham kuno nakakita ug tulo ka tawo nga nagbarog. Mihapa kuno siya sa yuta og mihangyo kanila nga mohapit sa iyahang balay. So simple nga pagsabot, pasabot ba kini nga ang Ginoo kay usa sa tulo ka tawo nga nahimamat ni Abraham? Mingpakita man kuno ang ginoo kang Abraham, unya ang sumpay sa maong pagsaysay kay mao dayun kini, nga nakakita si Abraham ug tulo ka tawo. Medyo libog man ni ug pwede nga ma-interpret nato nga usa sa mga tawo ang ginoo, apan pwede ra pud nga dili. Kay basin humana ug pakita ang ginoo kang Abraham. Unya basin nga gipahimangnuan siya kabahin niining tulo ka tawo. Nga basin ming-ingon ang ginoo kaniya nga duna koy tulo ka tawo nga ipahimamat nako kanimo. Kay ngano man nga minghapa man dayun sa yuta si Abraham. Dili man tingali na mao ang customs sa kaniadto nga panahon, nga kung duna kay masugatan nga tulo ka tawo, nga mohapa ka dayun sa yuta! Medyo libog. 6Midali si Abraham pagsulod sa tolda ug giingnan niya si Sara, “Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina ug paglutog pan. Dalia kini paghimo.” 7Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayopan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon; gidali usab kini paghikay sa ulipon. 8Unya nagkuha si Abraham ug keso, lab-as nga gatas ug karne ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. 9Unya nangutana sila kaniya, “Hain man ang imong asawa nga si Sara?”“Anaa sa sulod sa tolda,” mitubag siya. 10Ang- usa kanila miingon, “Isaad ko
Up Next
Add to playlist
New playlist

Embed

COPY
Embed Options
Create Playlist
Select the Station you want to upload this audio to
Station
0 / 140
0 / 2000
Playlist Icon Image:
(.jpg, .png, min size 500x500px)
Privacy
Subscribers
Your
voice
matters.
Discover & Listen to the world’s largest free collection of audio
Password reset

Enter your email address that you used to register. We'll send you an email with your username and a link to reset your password.If you still need help, contact Vurbl Support
Password reset sent

You have been sent instructions on resetting you password to the email associated with your account. Please check your email and signing in again.


Back to Sign In
If you still need help, contact Vurbl Support
Your
voice
matters.
Discover & Listen to the world’s largest free collection of audio
Reset password

Please enter your new password below.If you still need help, contact Vurbl Support
Your voice matters.
Discover & Listen to the world’s largest free collection of audio
Verify Email

Enter your email address that you used to register. We'll send you an email with a link to verify your email.Cancel
Delete Profile
Are you sure? We will miss you :'(
Delete
Delete Audio
Are you sure?
Delete
Delete Playlist
Are you sure you want to delete this playlist?
Delete
Notifications
You must be signed in to view
your notifications. Please sign in
Edit Snippet
0 / 140
0 / 140

Tag a Station

Type station name to add additional tags
*Station owners will be notified when you tag them
Open this link in the Vurbl Mobile App for the full Vurbl experience.
Open in Vurbl mobile app
Continue to Vurbl website