Group 4 Created with Sketch.
Episode 83 of 117

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.12 เพราะเรื่องมันใหญ่ : สรุปพระคัมภีร์ 5 เล่มแรกบอกอะไร

35:04
Play Audio
Add to Playlist
Share Report
Snippets are a new way to share audio!
You can clip a small part of any file to share, add to playlist, and transcribe automatically. Just click the to create your snippet!
Top Snippets - [พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.12 เพราะเรื่องมันใหญ่ : สรุปพระคัมภีร์ 5 เล่มแรกบอกอะไร
Found on these Playlists
Add to Playlist
Full Description
Back to Top
บางทีภาพซูมเอ้าท์ไปไกลมากๆ เราก็ปะติดปะต่อไม่ถูก พอใกล้ๆแค่ตัวเราก็มองเห็นแค่เรื่องของเราไม่เข้าใจทั้งหมด สิ่งที่สำคัญจะช่วยเราให้อ่านพระคัมภีร์สนุกขึ้นได้คือการตั้งคำถามว่าแต่ละตอนที่ถูกเขียน เอาเรื่องไปวางตรงนั้นทำไม แล้วมันต่อกันยังไง โดยเฉพาะพระคัมภีร์สำคัญ 5 เล่มแรก ที่ตอนแรกก็ดูเหมือนจะเกี่ยวกันแต่อ่านๆไปแล้วงงเฉยๆเลยพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับตอนนี้ จะมาสรุปให้ฟังว่า พระคัมภีร์ 5 เล่มแรก ให้สติปัญญากับเราในเรื่องความรอดได้ยังไง? เรื่องความรอดมาโผล่ตั้งแต่พระคัมภีร์ 5 เล่มแรก หรือ โทราห์ ได้ยังไง